پیچک ( آرش شفاعی )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- صدای تو ( آرش شفاعی )
- گاهی شب ها ( آرش شفاعی )
- دریا لمیده در آفتاب( آرش شفاعی )
- عذاب چون ماه گرفتگی مادر زاد با من است ( آرش شفاعی )
- خوشی و مهر ورزی برتر از حد مقرر رفت ( آرش شفاعی )
- تقویم را باز می‌کنم ( آرش شفاعی )
- باز تابستانه ی آن تن کبابم کرده است( آرش شفاعی )
- نیل آرمسترانگ با زمین تماس ( آرش شفاعی )
- در ایروان سرنوشت زنی ( آرش شفاعی )
- روزها بعد شما افعی سرمست شدند ( آرش شفاعی )
- برقی از منزل لیلی بدرخشید- بلی( آرش شفاعی )
- کروبیان! زمان فغان است ( آرش شفاعی )
- هیچ می دانی چرا( آرش شفاعی )
- اختلاف در این بود( آرش شفاعی )
- می کشم ؛ اما نه از اندوه و شادی می کشم( آرش شفاعی )
- گفتم سلام نور علی نور شد لبم( آرش شفاعی )
- عاشق شده ام ( آرش شفاعی )
- کفتر صلح ( آرش شفاعی )
- خاک آتش شد: نسیمی از فراتی می رسد؟( آرش شفاعی )
- شالبافان رفیق دکتر من( آرش شفاعی )
- لرزه ای در رگم افتاده که خشتی تو چقدر ( آرش شفاعی )
- پس ماند ه ی نفت کشی را ( آرش شفاعی )
- وقتی میت ( آرش شفاعی )
- ماهی سیاه کوچولو ( آرش شفاعی )
- ماه می گردد گرد تن تو ( آرش شفاعی )
- ترانه گفت : برقصم به روی لبهایت؟( آرش شفاعی )
- چترت و بردار داره بارون میاد( آرش شفاعی )
- اعتراف می‌کنم ( آرش شفاعی )
- یک رباعی::گه گاه تو هم ستاره می باری یا ( آرش شفاعی )
- گل مي گفتند( آرش شفاعی )
- پیکانی قراضه ( آرش شفاعی )
- دوتارت می زند آتش به دلهای زمستانی( آرش شفاعی )
- نفسي نمانده ديگر نفسي كشيد و جان داد( آرش شفاعی )
- خانه تاریک است مثل گور من یک روز بعد( آرش شفاعی )
- گفتند بارگاه تو خون شد - مناره سوخت( آرش شفاعی )
- ماهي قرمز( آرش شفاعی )
- شوخي گيسويتان مارا زپا انداخته( آرش شفاعی )
- چندی به جاده های مقابل نگاه کرد ( آرش شفاعی )
- حسنک کجایی؟ ( آرش شفاعی )
- اگرچه گوشه ی ابرو به اخم تا داده ( آرش شفاعی )
- چقدر لباس سياه( آرش شفاعی )
- تا چند دقیقه پیش دخترم بودی( آرش شفاعی )
- اگرچه سبز ترين باغ اين بر و بومم ( آرش شفاعی )
- مرگ از تو اجازت گرفت( آرش شفاعی )
- بادچنگ انداخت درموي تو ويران تر شدم( آرش شفاعی )
- ماه سربلند من ( آرش شفاعی ) ...
- شاعرا عجيب غريبن می دونم ( آرش شفاعی )
- ساعت٬ده ( آرش شفاعی )
- کوچک من!باز دل تنگ نگاهت مانده ام( آرش شفاعی )
- قافيه ای نمی دهيد( آرش شفاعی )
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد